Vedtægter for herreklubben

§ 1 Navn:
Klubbens navn er Herreklubben.

§ 2 Formål:
Herreklubben har til formål at kombinere golfsporten med godt kammeratskab og socialt samvær, samt at øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere er det formålet at skabe et miljø, hvor golfere kan komme videre i deres udvikling.

§ 3 Medlemmer:
Medlemskab af H. C. Andersen Golfklub. Skal være af hankøn, fyldt 18 år og have max. handicap på 36.

§ 4 Spilledag:
Torsdag er fast spilledag, hvor man kan spiller på det eller de tidspunkter, som fremgår af turneringsplanen. Kan man ikke spille på det eller de angivne tidspunkter, er det muligt at spille på et andet tidspunkt i løbet af dagen, hvis man kan finde en at spille med fra Herreklubben.

Matchform:
Fremgår at turneringsplanen, som offentliggøres inden sæsonstart. Sæsonen bliver delt op i ca. 4 serier.
Matchfee:
Fastsættes på generalforsamlingen. Det er muligt enten at betale et årskontingent eller en matchfee pr. gang man spiller.Pengene går til præmier og sociale arrangementer.

Fordeling af præmier:
Bestyrelsen udarbejder fordelingskriterier og der uddeles præmier for hver match, efter hver series afslutning. Hvis du er blandt præmiemodtagerne, skal du senest 30 dage fra præmieoverrækkelsen, sørge for afhentning af præmien. Hvis ikke præmien er afhentet inden 30 dage, vil præmien indgå i klubbens beholdning til senere brug. Ved uddeling af evt ”klappræmie” skal du være til stede for at kunne vinde.
Ved årets sidste fællesspisning kåres ÅRETS GOLFER ud fra de optjente point gennem året.


§ 5 Arrangementer:
Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i september/oktober måned.
Fællesspisning afholdes efter hver series afslutning. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at tilmelde sig via Golfbox.

§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed med flg. dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabs aflæggelse

4. Godkendelse af matchfee og starttidspunkter

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

6. Valg af bestyrelse

  • I lige år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg
  • I ulige år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg
  • En valgperiode er min. 2 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv

       7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuel


§ 7 Indkaldelse:
Generalforsamlingen indkaldes med min. 21 dages varsel, med mail til medlemmerne og bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af Herreklubbens medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde senest til månedsdagen efter begærings modtagelse. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på bestyrelsens foranledning, med mail til medlemmerne, senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 Flertal:
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal.

§ 9 Bestyrelse:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige aktiviteter og udfører de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§ 10 Opløsning af Herreklubben
Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen vælge at:

 

  1. Deponere regnskaber og kapital hos bestyrelsen af H. C. Andersen Golfklub, indtil en ny bestyrelse for Herreklubben kan vælges.
  2. Eller at opløse Herreklubben.


Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk.
Ved klubbens opløsning, anvendes en eventuel formue på af H. C. Andersen Golfklub’s ungdomsafdeling. 

 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30